กลุ่มนโยบายและแผน

นางจุฑารัตน์  เล็กมาก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางอมรรัตน์  เกลาเกลี้ยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอังคณา  พลประสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ