กลุ่มนโยบายและแผน

นางจุฑารัตน์ เล็กมาก    ชื่อ – สกุล        :  นางจุฑารัตน์  เล็กมาก
    ตำแหน่ง           :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
    เบอร์โทรศัพท์  :  083-5233131
    E-mail             :  –

 

 

นางอมรรัตน์ เกลาเกลี้ยง     ชื่อ – สกุล         : นางอมรรัตน์  เกลาเกลี้ยง
    ตำแหน่ง           :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
    เบอร์โทรศัพท์  :  089-9625098
     E-mail             :  amornratkl@hotmail.com

 

 

 

นางสาวอังคณา พลประสิทธิ์   ชื่อ – สกุล        :  นางสาวอังคณา  พลประสิทธิ์
    ตำแหน่ง           :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
    เบอร์โทรศัพท์  :  095-1085047
    E-mail             :  paeng_trang1@hotmail.com