กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางกนกวรรณ  ศรีเพ็ญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวกชสมน  นกแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายจีระวัฒน์  อาจเอี่ยม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายวีระชัย  บุญดีสมชัย
นิติกรชำนาญการ