กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางกนกวรรณ ศรีเพ็ญ   ชื่อ – สกุล   :  นางกนกวรรณ  ศรีเพ็ญ
    ตำแหน่ง     :  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
    เบอร์โทรศัพท์  :  084-6902272
    E-mail             : –

 

 

นางสาวกชสมน นกแก้ว

   ชื่อ – สกุล        :  นางสาวกชสมน  นกแก้ว
    ตำแหน่ง           :  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
    เบอร์โทรศัพท์  :  081-8956205
    E-mail             : –

 

 

นายจีระวัฒน์ อาจเอี่ยม

  ชื่อ – สกุล        :  นายจีระวัฒน์  อาจเอี่ยม
    ตำแหน่ง           :  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
    เบอร์โทรศัพท์  :  086-5852352
    E-mail             :  Liamtoh_t@hotmail.com

 

 

นางสาวอัมพิกา ลิ่วรุ่งโรงจน์

    ชื่อ – สกุล        :  นางสาวอัมพิกา ลิ่วรุ่งโรงจน์
    ตำแหน่ง           :  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
    เบอร์โทรศัพท์  :  080-5894746
    E-mail             : –

 

 

นายวีรชัย

    ชื่อ – สกุล        :  นายวีรชัย บุญมีสมชัย
    ตำแหน่ง           :  นิติกรชำนาญการ
    เบอร์โทรศัพท์  :  086-6873482
    E-mail             :  YODO18018@gmail.com