กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางสาวจริยา  เนียมสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
นายประภาส  ขำแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ