กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์     ชื่อ – สกุล        : นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์
    ตำแหน่ง           :  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
    เบอร์โทรศัพท์  :  086-2780707
    E-mail             :  jariyaneam@gmail.com

 

 

นายประภาศ ขำแก้ว   ชื่อ – สกุล        :  นายประภาศ  ขำแก้ว
    ตำแหน่ง           :  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
    เบอร์โทรศัพท์  :  087-2773647
    E-mail             :  Prapas.1969@gmail.com

 

 

นางปรีดิ์ฐนันท์ แซ่โค้ว    ชื่อ – สกุล        :  นางปรีดิ์ฐนันท์  แซ่โค้ว
    ตำแหน่ง           :  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
    เบอร์โทรศัพท์  :  081-7887744
    E-mail             :  chompoma@hotmail.com

 

 

นางแสงอรุณ  สมประสงค์   ชื่อ – สกุล        :  นางแสงอรุณ  สมประสงค์
    ตำแหน่ง           :  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    เบอร์โทรศัพท์  : 061-2040452
    E-mail             :  Joyzaa_246@hotmail.com