กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นางปุณยนุช อายุสุข   ชื่อ – สกุล        :  นางปุณยนุช  อายุสุข
    ตำแหน่ง           :  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
    เบอร์โทรศัพท์  :  095-2764635
    E-mail             :  Patita2559@hotmail.com

 

 

นายวิรัช ชูเมือง    ชื่อ – สกุล        :  นายวิรัช  ชูเมือง
    ตำแหน่ง           :  พนักงานธุรการ ส.2
    เบอร์โทรศัพท์  :  082-2883584
    E-mail             : –

 

 

พนักงานขับรถ ส.2   ชื่อ – สกุล         : นายนิมิตต์  ชุมนวล
    ตำแหน่ง           :  พนักงานขับรถ ส.2
    เบอร์โทรศัพท์  :  086-2673958
    E-mail             : –

 

 

 

                                                           ชื่อ – สกุล        : นายจารุวัฒน์ สุวรรณสุทธิ                                                                                                                                            ตำแหน่ง           :  เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป
                                                           เบอร์โทรศัพท์  : –
                                                           E-mail             : –