กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นางผกาอุษา  สุนทรนนท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มลุกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
นายวิรัช  ชูเมือง
พนักงานธุรการ ส.2
นางชัชชญา  หลีสู
พนักงานจ้างปฏิบัติงานกิจกรรมการศึกษา