กลุ่มอำนวยการ

นางผอูน ชนะสิทธิ์ชื่อ – สกุล        : นางผอูน ชนะสิทธิ์
ตำแหน่ง           : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์  :  086-9541768
E-mail               :  paauntom@gmail.com

 

 

นางกัณฑิมา ณ พัทลุงชื่อ – สกุล      :  นางกัณฑิมา ณ พัทลุง
ตำแหน่ง           :  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์  :  081-9680421
E-mail               :  Kantima1007@gmail.com