กลุ่มอำนวยการ

นายธีระพล ดำทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสาวสุจิรา แซ่หลี่
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวกัลยาณี  เกื้อเส้ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางปริศรา โออินทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายขรรค์ชัย สงเหมือน
พนักงานขับรถยนต์
นายศิริพงศ์ ศิริรวม
นักการภารโรง
นายจีระยุทธ กังแฮ
นักวิชาการพัสดุ