กลุ่มอำนวยการ

นายธีระพล ดำทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสาวสุจิรา แซ่หลี่
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวกัลยาณี  เกื้อเส้ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวมนันยา  เมืองเขียว
นักวิชาการพัสดุ
นายขรรค์ชัย สงเหมือน
พนักงานขับรถยนต์
นายศิริพงศ์ ศิริรวม
นักการภารโรง
นางสาวชลดา  เดชนุ้ย
เจ้าหน้าที่ธุรการ