การตรวจประเมินความพร้อมของโรงเรียน/สถานศึกษาที่เสนอแผนบริหารจัดการและมาตรการป้องกันโรคของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 12 มกราคม 2565 ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายประภาส ขำแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอปะเหลียน ตรวจประเมินความพร้อมของโรงเรียน/สถานศึกษา ที่เสนอแผนบริหารจัดการและมาตรการป้องกันโรคของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยลงพื้นที่โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิและโรงเรียนดารุ้ลฟัจญ์ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

About The Author

tpeo