การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566 จังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2565

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2566 เพื่อพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2566 จังหวัดตรัง เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

        ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2566 จังหวัดตรัง ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 ได้ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2566 จังหวัดตรัง และได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสืบเสาะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและกลั่นกรองผลงานฯ โดยคณะอนุกรรมการมีการวิเคราะห์ความโดดเด่นของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566 จังหวัดตรัง ทราบและพิจารณา โดยการพิจารณาเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และจะประกาศผลการคัดเลือก ฯ ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

About The Author

ชลดา เดชนุ้ย