การประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ.2566 – 2570 ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2567

About The Author

ชลดา เดชนุ้ย