การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปี” ภายใต้กลไก ก.น.บ.

About The Author

ชลดา เดชนุ้ย