การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อภาพยนต์และวีดิทัศน์รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) และการใช้ชีวิตตามวิถี “ความปกติใหม่” (New Normal) ในมิติทางวัฒนธรรม

วีดิโอรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ภาพยนตร์สั้น รณรงค์การใช้ชีวิตตามวิถี "ความปกติใหม่"

Animation รณรงค์ต้าน COVID-19

About The Author

tpeo