ขอเชิญชวนบริจาคหนัสือภายใต้โครงการสร้างโอกาสทางปัญญา บูชาพระกรุณาทิคุณ เพื่อถวานเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนสราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 9143

หนังสือกระทรวงยุติธรรม ที่ ยธ 02001/2917

About The Author

tpeo