คุรุสภาเปิดให้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)

คุรุสภาเปิดให้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)

ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. นี้ คุรุสภาเปิดให้บริการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบ e-service เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วประเทศ

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)  สามารถเข้าทางเว็บไซต์คุรุสภา หรือhttps://selfservice.ksp.or.th เพียงสมัครสมาชิกโดยใช้เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ก็สามารถใช้บริการในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  2) การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สำหรับผู้ที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา) 3) การขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  4) การขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 5) ขอแก้ไขข้อมูลฯ 6) การตรวจสอบคุณสมบัติวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.)  7) การขอเทียบโอนความรู้ฯ และ 8) การตรวจสอบสถานะการดำเนินการต่างๆ

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่และความต้องการใช้งานของครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น คุรุสภาจึงพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับกระบวนงานของคุรุสภาให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Centralize Database) รองรับการดำเนินงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเชื่อมโยง บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจทางนโยบายต่อไป โดยได้พัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการงานของคุรุสภา ทั้งงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (e-licensing) ของครูชาวไทย/ครูชาวต่างประเทศ งานบริการสถานศึกษา (KSP School) งานมาตรฐานวิชาชีพ งานพัฒนาวิชาชีพ งานยกย่องวิชาชีพ และงานจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

        ศึกษารายละเอียดและวิธีการใช้งานได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.thหัวข้อ ยื่นแบบออนไลน์ เลือกหัวข้อ บริการออนไลน์ : KSP e-service  สอบถามรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0 2280 6169

 

About The Author

รพิพรรณ สุขสง

15 Comments

 1. บังอร สหะชัย พฤศจิกายน 3, 2018 at 11:37 pm #
  ดีมากค่ะเป็นการให้โอกาสกับผู้ที่เรียนมานานจนจบหลักสูตรได้มีโอกาสขอขึ้นทะเบียนขอรับใบประกอบวิชาชีพได้ใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่
 2. วิไลวรรณ พุฒบุญ กุมภาพันธ์ 4, 2019 at 7:23 am #
  ขอตัวอย่างคำสั่งแต่ตั้งผู้ประสานงานหน่อยค่ะ
 3. นิรนาม มีนาคม 30, 2019 at 4:48 pm #
  สมัครเข้าใช้บริการไม่ได้ค่ะ พยายามมา 1 สัปดาห์แล้ว
 4. นิรนาม เมษายน 17, 2019 at 3:52 am #
  ใช้เวลานานมาก ขอตั้งแต่ 24 มกราคม ตอนนี้ยังไม่ได้เลย
 5. นิรนาม เมษายน 27, 2019 at 3:32 am #
  เข้า selfservice มักขึ้น Gateway Time-out
 6. นิรนาม พฤษภาคม 6, 2019 at 1:02 pm #
  เข้าระบบ e service ไม่ได้เลย พยายามแล้วหลายครั้ง
 7. นิรนาม มิถุนายน 27, 2019 at 1:40 pm #
  เข้าไม่ได้ คะ
 8. นิรนาม กรกฎาคม 4, 2019 at 6:45 am #
  จะเดือนแล้วยังส่งเอกสารไม่ได้เลยยุุ่งยากมาก
 9. นิรนาม กรกฎาคม 24, 2019 at 3:05 pm #
  เข้าไม่ได้
 10. นิรนาม กรกฎาคม 29, 2019 at 2:27 am #
  ระบบ ห่วยแตก
 11. ดาลัด หมันหลิน กรกฎาคม 31, 2019 at 2:01 pm #
  เข้าระบบบันทึกข้อมูลไม่ได้ ระบบแย่มาก
 12. ดาลัด หมันหลิน กรกฎาคม 31, 2019 at 2:03 pm #
  เข้าระบบสมัครกรอกข้อมูลเรียบร้อยบันทึกข้อมูลไม่ได้ พยายยามมา 1 สัปดาห์แล้ว ระบบแย่มาก
 13. นิตยา สังข์นุกูล สิงหาคม 4, 2019 at 9:45 am #
  ยื่นขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางออนไลน์ และได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่ทราบว่าจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเมื่อไร
 14. จิติภา สิงหาคม 11, 2019 at 9:22 am #
  ระบบไม่เสถียร กรอกข้อมูลยาก บันทึกไม่ได้น่าจะพัฒนาระบบให้ดีกว่านี้ค่ะ
 15. อุลัย สิงหาคม 13, 2019 at 9:01 am #
  เข้าระบบไม่ได้บอกว่าเซิร์ฟเวิอร์เออเร่ออยุ่ตลอด

Leave a Reply