คุรุสภาเปิดให้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)

คุรุสภาเปิดให้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)

ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. นี้ คุรุสภาเปิดให้บริการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบ e-service เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วประเทศ

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)  สามารถเข้าทางเว็บไซต์คุรุสภา หรือhttps://selfservice.ksp.or.th เพียงสมัครสมาชิกโดยใช้เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ก็สามารถใช้บริการในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  2) การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สำหรับผู้ที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา) 3) การขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  4) การขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 5) ขอแก้ไขข้อมูลฯ 6) การตรวจสอบคุณสมบัติวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.)  7) การขอเทียบโอนความรู้ฯ และ 8) การตรวจสอบสถานะการดำเนินการต่างๆ

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่และความต้องการใช้งานของครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น คุรุสภาจึงพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับกระบวนงานของคุรุสภาให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Centralize Database) รองรับการดำเนินงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเชื่อมโยง บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจทางนโยบายต่อไป โดยได้พัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการงานของคุรุสภา ทั้งงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (e-licensing) ของครูชาวไทย/ครูชาวต่างประเทศ งานบริการสถานศึกษา (KSP School) งานมาตรฐานวิชาชีพ งานพัฒนาวิชาชีพ งานยกย่องวิชาชีพ และงานจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

        ศึกษารายละเอียดและวิธีการใช้งานได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.thหัวข้อ ยื่นแบบออนไลน์ เลือกหัวข้อ บริการออนไลน์ : KSP e-service  สอบถามรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0 2280 6169

 

About The Author

รพิพรรณ สุขสง

57 Comments

 1. บังอร สหะชัย 03/11/2018 at 11:37 PM #
  ดีมากค่ะเป็นการให้โอกาสกับผู้ที่เรียนมานานจนจบหลักสูตรได้มีโอกาสขอขึ้นทะเบียนขอรับใบประกอบวิชาชีพได้ใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่
 2. วิไลวรรณ พุฒบุญ 04/02/2019 at 7:23 AM #
  ขอตัวอย่างคำสั่งแต่ตั้งผู้ประสานงานหน่อยค่ะ
 3. นิรนาม 30/03/2019 at 4:48 PM #
  สมัครเข้าใช้บริการไม่ได้ค่ะ พยายามมา 1 สัปดาห์แล้ว
 4. นิรนาม 17/04/2019 at 3:52 AM #
  ใช้เวลานานมาก ขอตั้งแต่ 24 มกราคม ตอนนี้ยังไม่ได้เลย
 5. นิรนาม 27/04/2019 at 3:32 AM #
  เข้า selfservice มักขึ้น Gateway Time-out
 6. นิรนาม 06/05/2019 at 1:02 PM #
  เข้าระบบ e service ไม่ได้เลย พยายามแล้วหลายครั้ง
 7. นิรนาม 27/06/2019 at 1:40 PM #
  เข้าไม่ได้ คะ
 8. นิรนาม 04/07/2019 at 6:45 AM #
  จะเดือนแล้วยังส่งเอกสารไม่ได้เลยยุุ่งยากมาก
 9. นิรนาม 24/07/2019 at 3:05 PM #
  เข้าไม่ได้
 10. นิรนาม 29/07/2019 at 2:27 AM #
  ระบบ ห่วยแตก
 11. ดาลัด หมันหลิน 31/07/2019 at 2:01 PM #
  เข้าระบบบันทึกข้อมูลไม่ได้ ระบบแย่มาก
 12. ดาลัด หมันหลิน 31/07/2019 at 2:03 PM #
  เข้าระบบสมัครกรอกข้อมูลเรียบร้อยบันทึกข้อมูลไม่ได้ พยายยามมา 1 สัปดาห์แล้ว ระบบแย่มาก
 13. นิตยา สังข์นุกูล 04/08/2019 at 9:45 AM #
  ยื่นขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางออนไลน์ และได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่ทราบว่าจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเมื่อไร
 14. จิติภา 11/08/2019 at 9:22 AM #
  ระบบไม่เสถียร กรอกข้อมูลยาก บันทึกไม่ได้น่าจะพัฒนาระบบให้ดีกว่านี้ค่ะ
 15. อุลัย 13/08/2019 at 9:01 AM #
  เข้าระบบไม่ได้บอกว่าเซิร์ฟเวิอร์เออเร่ออยุ่ตลอด
 16. จันทนี โตพูล 25/08/2019 at 12:48 PM #
  สมัครสมาชิกไม่ได้ ขึ้นแบบนี้ตลอด ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ สถานะไม่ปกติ =>ไม่พบเลข Laser จาก PID นี้
 17. นิรนาม 18/09/2019 at 9:22 AM #
  สมัครชิกแล้ว ยื่นแบบออนไลน์ยังไงค่ะ
 18. นิรนาม 19/09/2019 at 9:17 AM #
  สมัครสมาชิกไม่ได้บอกไม่มีเลขหลังบัตรนี้ทั้งปี จะทำยังไงค่ะ
 19. คอรีอะห์ หหัดขะเจ 08/10/2019 at 2:33 AM #
  ขอให้ช่วยตรวจสอบสถานะการต่อใบประกอบวิชาชีพครูหน่อยตั้งแต่วันที่ ๒๕/๘/๖๒ค่ะ ใบประกอบเดิมหมดอายุ๒๙/๑๐/๖๒
 20. ณฐอร จิวานิข 15/10/2019 at 1:34 PM #
  ยื่นขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ไปตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2562 จนถึงบัดนี้ เข้าไปเช็คในระบบก็ยังอยูที่ ส่งตรวจสอบ ทำไมนานมาก ของเดิมจะหมดอายุอยู่แล้ว จะให้ทำยังไงคะ เบอร์โทรที่มีหน้าเว็บก็ติดต่อไม่ได้ ไหนบอกว่าเร็วกว่าช่องทางอื่น
 21. นิรนาม 01/11/2019 at 8:44 AM #
  แจ้งรอตรวจสอบข้อมูล 3 วัน เกิน 3 วันแล้วค่ะ ยังไม่มีคำตอบ จ่ายเงินก่อนได้ไหมคะ
 22. ณิชชา 08/11/2019 at 3:39 AM #
  ส่งเรื่องขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู และขอใบอนุญาตผู้บริหารการศึกษา (ชำระเงินทั้งหมดแล้ว) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ใบอนุญาต สำหรับใบอนุญาตผู้บริหารการศึกษา ขอคืนเงิน(ไม่ทำแล้ว) ได้อย่างไรคะ ติดต่อเบอร์โทร 023049899 ไม่ได้เลย
 23. ลัดดา 09/11/2019 at 12:45 PM #
  มีแต่บอกว่าไม่พบข้อมูล
 24. ลัดดา 09/11/2019 at 12:48 PM #
  สถานะรอตตรวจสอบเมื่อไหร่จะตรวจสอบซะทีคะบัตรจหมดอายุแล้วตังก็จ่ายแล้ว
 25. นิรนาม 22/11/2019 at 8:59 AM #
  จะรีเฟรซ ส่งคำขอใหม่ได้ไหมคะ?
 26. นิรนาม 08/12/2019 at 1:02 AM #
  ต่อใบอนุญาตครูไปตั้งแต่ประมาณปลายกุมภาพันธุ์ 62ณ วันนี้ 8ธ.ค.62ยังไม่ได้เลยค่ะ โทรปนะสานคุรุสภาจังหวัดที่ไปยื่นเรื่องเพื่อประสานให้ ก็ได้รัยการข่วนเหลือ.เช็คในระบบให้บอกว่ารับเรื่องหมดแล้ว..แต่เมื่อไหร่จะส่งถึงคะ..มีความจำเป็นต้องได้ใช้..จะต้องทำอย่างไรคะ..0956630048
 27. nongga 17/03/2020 at 12:59 PM #
  ลงทะเบียนแล้วค่ะ แต่เลขที่คำขอลองเลือกแล้วไม่มีอะไรขึ้นเลย สังกัดก็เ่นกันค่ะทำอย่างไรค่ะ
 28. Panumas 11/04/2020 at 5:20 AM #
  ต่อใบประกอบนานแล้ว จ่ายเงินแล้วเมื่อเดือนก.พ. จนป่านนี้ยังไม่ได้ ถ้าเขาเปิดสอบ จะทันได้ไหม ติดต่อเบอร์โทร ก็ไม่ได้
 29. นิรนาม 30/05/2020 at 5:00 AM #
  ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร แจ้งว่า สถานะไม่ปกติ => ไม่พบเลข Laser จาก PID นี้
 30. นิรนาม 08/06/2020 at 4:32 AM #
  ควรพัฒนาระบบใหม่
 31. ชนวรรณ 10/07/2020 at 4:59 PM #
  ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร แจ้งว่า สถานะไม่ปกติ => ไม่พบเลข Laser จาก PID นี้ เกิดจาก
 32. นิรนาม 04/08/2020 at 8:34 AM #
  ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร แจ้งว่า สถานะไม่ปกติ => ไม่พบเลข Laser จาก PID นี้
 33. นิตยา 29/08/2020 at 2:33 PM #
  กดชื่อสถานศึกษาผิด แล้วในฐานข้อมูลไม่มีจะยกเลิกก็ยกเลิกไม่ได้เลย พอเปลี่ยนสังกัดได้ ชื่อโรงเรียนลบไม่ได้เลยค่ะ เลขที่ใบคำขอ 63021563708 ช่วยตรวจดูให้หน่อยค่ะ
 34. นิรนาม 07/09/2020 at 10:37 AM #
  เอกสารที่ส่งไปถึงยังค่ะ 1920700003975
 35. วราภรณ์ แสงรักษ์ 07/09/2020 at 10:42 AM #
  เอกสารส่งต่อใบประกอบวิชาชีพครู ไปถึงยังค่ะ ส่งไปก่อนเดือนมิถุนายน2563ตอนนี้ยังไม่ได้บัตรต่อวิชาชีพเลยค่ะ ช่วยเช็คให้หน่อย เลขบัตรประชาชน1920700003975โทร0864701683ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
 36. aZVeLRwuOUlNXBo 21/10/2020 at 6:51 PM #
  iHjKQMtFYgJe
 37. นิรนาม 10/11/2020 at 4:48 AM #
  ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร แจ้งว่า สถานะไม่ปกติ => ไม่พบเลข Laser จาก PID นี้ คำแนะนำ 1. ตรวจสอบบัตรประชาชนที่ใช้ต้องเป็นบัตรใบล่าสุด และเ -->
 38. นิรนาม 10/11/2020 at 4:49 AM #
  ]'mtg[upo,ks]kp8iyh' ]',k0t8i[iv[ 1 xidHpy']w,jwfh ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร แจ้งว่า สถานะไม่ปกติ => ไม่พบเลข Laser จาก PID นี้ คำแนะนำ 1. ตรวจสอบบัตรประชาชนที่ใช้ต้องเป็นบัตรใบล่าสุด และเ -->
 39. นิรนาม 10/11/2020 at 4:53 AM #
  ลงทะเบียนสมัครสมาชิกในระบบไม่ได้ ทางคุรุสภาจะให้ทำอย่างไร ทางที่ดีคุรุสภาควรจัดจ้างเจ้าหน้าที่มาช่วยงานทำเอกสารใบประกอบวิชาชีพครู ถ้ารู้ว่าบุคลากรมีไม่เพียงพอและมีแต่ผู้สูงวัยไม่มีความสามารถทางเทคโนโลยี ก็ควรจัดจ้างเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเทคโนโลยีเป็นม่ช่วย รัฐบาลนายกรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา ช่วยออกเงินค่าจ้าง จ้างเจ้าหน้าอัตราจ้างมาช่วยงานหน่อย ใบประกอบวิชาชีพต่ออายุมาเกือบจะครบ 1 ปีแล้วยังไม่ได้เลย ครั้งนี้ช้ามากรออะไรกันนานเป็นปี
 40. ชลธิชา 11/01/2021 at 4:20 AM #
  สมัครสมาชิกไม่ได้ ขึ้นแบบนี้ตลอด ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ สถานะไม่ปกติ =>ไม่พบเลข Laser จาก PID นี้
 41. แทงหวย 29/03/2021 at 5:12 PM #
  Hey there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to look it over. I'm definitely loving the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers! Outstanding blog and brilliant style and design.
 42. SOPA 06/05/2021 at 1:46 PM #
  ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร แจ้งว่า สถานะไม่ปกติ => ข้อมูลไม่ตรง
 43. หวย24 26/07/2021 at 7:04 PM #
  I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I'll learn lots of new stuff right here! Best of luck for the next!
 44. ดูหนังฟรี 26/07/2021 at 8:09 PM #
  I'll immediately snatch your rss feed as I can not find your email subscription link or newsletter service. Do you've any? Please permit me realize so that I may just subscribe. Thanks.
 45. ยูฟ่าเบท 05/08/2021 at 8:12 PM #
  This design is incredible! You most certainly know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Wonderful job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!
 46. เว็บสล็อต 02/09/2021 at 2:01 PM #
  Wow that was unusual. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn't show up. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say fantastic blog!
 47. It's a shame you don't have a donate button! I'd most certainly donate to this excellent blog! I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will talk about this website with my Facebook group. Chat soon!
 48. หวยออนไลน์ 22/10/2021 at 6:29 PM #
  Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!
 49. Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely helpful info particularly the last part :) I care for such info a lot. I was looking for this particular information for a long time. Thank you and good luck.
 50. หวย24 19/11/2021 at 11:15 PM #
  I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I'll learn many new stuff right here! Good luck for the next!
 51. สำหรับคอสลากกินแบ่งคงพอรู้กันดีในส่วนของ ข้อตกลงหวยรัฐบาล หรือหวยซึ่งจะอ้างอิงผลรางวัลจากลอตเตอรี่แล้วก็ในหนึ่งเดือนจะสามารถแทงได้เพียงแค่ 2 งวดแค่นั้น โดยผลรางวัลจะออกในวันที่ 1 รวมทั้งวันที่ 16 ของทุกๆเดือน สำหรับลูกค้าที่กำลังสนใจใน ข้อตกลงหวยรัฐบาล เว็บไซต์ของพวกเรา สลากกินแบ่งนาคา น่าจะเป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมให้กับท่านด้วยเหตุว่าเว็บไซต์ของพวกเรามีการชี้แจงที่ละเอียดและไม่มีกั๊ก ซึ่งจะก่อให้ท่านได้รู้เรื่องข้อมูลที่ทราบลึกทราบจริงกว่าเว็บไซต์อื่นแน่ๆ ลอตเตอรี่ฮานอย หรือ ที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า สลากกินแบ่งเวียดนาม ลอตเตอรี่ฮานอย เป็นสลากกินแบ่งอีกประเภทหนึ่งที่คนโดยมากมักนิยมเล่นกัน ลอตเตอรี่ประเภทนี้เป็นสลากกินแบ่งที่อยู่ในประเทศเวียดนาม โดยผู้ที่เล่น สลากกินแบ่งฮานอย นั้นก็จะเป็นคนภายในประเทศเวียดนาม แต่ว่าในขณะนี้คนประเทศไทยจำนวนมากนิยมหันมาเล่นสลากกินแบ่งจำพวกนี้กันมากยิ่งขึ้น เพราะเหตุว่า หวยออนไลน์ สลากกินแบ่งฮานอย นั้นมีการออกรางวัลแต่ละวัน โดยผล ลอตเตอรี่ฮานอย นั้นจะอ้างอิงจากเลขที่ออกรางวัล ของประเทศเวียดนาม ซึ่งผล ลอตเตอรี่ฮานอย นั้นจะออกมาเวลาราวๆ 18.30 น. ตามเวลาในประเทศไทย ถ้าเกิดท่านไม่เคยรู้จะแทง หวยออนไลน์ ไหน ให้เว็บของพวกเราเป็นอีกหนึ่งท่านเลือก เว็บไซต์ของนั้นยินดีให้บริการท่านตลอด 1 วัน สมัครง่าย เพียงแค่ท่านกดคลิกก็จะมีแอดไม่นรอตอบแล้วก็ทำลงทะเบียนสมัครสมาชิกให้คุณในทันที หรือสบายที่จะสมัครผ่านหน้าเว็บของพวกเราก็สามารถทำเป็นด้วยเหมือนกัน แค่เพียงท่านมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ , โน้ตบุค , ไอแพด และก็อินเตอร์เน็ต เท่านี้ ท่านก็สามารถเป็นพวกเข้ามาร่วมเสี่ยงดวงกับพวกเราได้แล้ว นอกเหนือจากนี้เมื่อท่านเป็นพวกของเว็บพวกเราแล้ว ทางพวกเรายังมี สลากกินแบ่งฮานอยราคาเหมาะสมที่สุด สูงขึ้นมากยิ่งกว่าเว็บไซต์อื่นๆมีเลขเด็ดเลขดังจากที่ต่างๆแจกให้ทุกวี่วัน ยังน้อยเกินไปเท่านี้ ท่านพวกเรายังมีโปรโมชั่น ให้แด่ท่านได้เลือกแทงตามกันอย่างจุใจ ถ้าเกิดท่านกำลังมองหาเว็บไซต์แทงหวยออนไลน์ดีๆพวกเราขอชี้แนะเว็บไซต์ของพวกเรา เพราะเหตุว่าเว็บไซต์ของพวกเรารองระบบทุกระบบปฏิบัติการทั้งยัง IOS แล้วก็ Android เลย แทงหวยถึงที่กะไว้นี่เว็บไซต์เดียวจบ
 52. สลากกินแบ่งออนไลน์ ที่ดีที่สุดในยุคนี้จำเป็นที่จะต้องยกให้เว็บนี้เลย สลากกินแบ่งนาคา ด้วยเหตุว่าเว็บไซต์ของเราได้สะสม หวยออนไลน์ต่างๆไว้มากที่สุดในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น ล็อตเตอรี่ไทย หวยลาว ล็อตเตอรี่ฮานอย ล็อตเตอรี่ยี่กี หวยหุ้น หวยโจ๊กเกอร์ แล้วก็หวยอื่นๆอีกมากมายทั้งโลก เราเป็นเว็บไซต์ที่ให้ ราคาหวยออนไลน์ เยอะที่สุดในประเทศไทย หากแม้ท่านคิดจะ เล่นล็อตเตอรี่ออนไลน์ ให้แด่คุณเข้ามาเล่นที่เว็บของเรา ล็อตเตอรี่นาคา ค้ำประกันท่านจะต้องพึงพอใจอย่างแน่แท้เว็บของเราเด็ดขาด เพราะเหตุว่าเราเป็น เว็บหวยออนไลน์ ที่ตีราคาให้เยอะที่สุด มีระบบระเบียบที่นำสมัยกว่าที่อื่นๆและจากนั้นก็หากท่านเป็นนักแทงหวย เว็บไซต์ หวยออนไลน์ ของเรารอที่จะสร้างความซาบซึ้งให้กับท่านที่เข้ามาเล่นเว็บของเราอยู่เป็นประจำอีกด้วย คุณลักษณะเด่นของหวยออนไลน์เป็นท่านจะไม่จำเป็นที่จะต้องมาวิตกกังวลในหัวข้อการถูกโกงอย่างแน่นอน เพราะเหตุว่าเว็บ ล็อตเตอรี่นาคา ของเรามีความน่านับถือเยอะที่สุด ฉะนั้นเรื่องโดนโกงจะไม่มีทางเป็นไปได้เกิดขึ้น โปรดไว้ใจเราได้เลย ยิ่งกว่านั้น เว็บล็อตเตอรี่ออนไลน์ ของเราก็ตีราคาให้สูงที่สุด มากกว่าเจ้ามือหรือเว็บอื่นๆอีกด้วย และเว็บไซต์ หวยนาคา ของเรายังมี สลากกินแบ่งนาคา ให้เล่นมากมาย ทั้ง หวยไทย ล็อตเตอรี่ลาว สลากกินแบ่งยี่กี หวยฮานอย หากท่านเป็นคนที่ประทับใจแทงหวยอยู่แล้ว ล็อตเตอรี่ออนไลน์ ของเว็บ ล็อตเตอรี่นาคา จำเป็นจะต้องชื่นชอบท่านเยอะมากๆ ถ้าเกิดท่านต้องการจะเข้ามา แทงหวยออนไลน์ กับเว็บ ล็อตเตอรี่นาคา ก็มีวิธีการง่ายดายๆแค่เพียงท่านมีอินเตอร์ กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ระบบ Android/Ios ท่านก็สามารถสมัครเข้ามาเล่นกับเว็บของเราได้อย่างสะดวกเร็วเล่นได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งเว็บของเราก็ยังมีคณะทำงานรอดูแล รอคอยตอบปัญหาท่านตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย รวมถึงยังมีระบบระเบียบฝาก-ถอนออโต้ ได้ตลอดเวลา แค่เพียงท่านเข้ามา แทงหวยออนไลน์ ที่เว็บไซต์ ล็อตเตอรี่นาคา ของเรา เราค้ำประกันว่าท่านจะได้เงินออกไปใช้แน่ๆๆเว็บไซต์ของเราขอให้ท่านแน่ใจได้ว่า ล็อตเตอรี่ออนไลน์ ของเว็บเราจะไม่เหมือนกับที่อื่นๆด้วยเหตุว่าเว็บของเรามีโปรโมชั่นเด็ดๆที่รอให้แด่ท่านได้เข้ามร่วมเล่นกับเราอยู่ เรากล้ารับรองว่าท่านจะได้เงินออกไปใช้กันอย่างแน่แท้ เรามี ล็อตเตอรี่นาคา ทุกประเทศให้ท่านเล่น ซึ่งถ้าเกิดท่านเป็นนักแทงหวย เราไม่ต้องการให้ท่านพลาด
 53. หวยฮานอย 26/03/2022 at 8:52 AM #
  หวยออนไลน์ที่เปิดให้บริการ หวยฮานอย หวยฮานอยVIP และ หวยฮานอยพิเศษ หวยฮานอย คือ หนึ่งในหวยที่เป็นที่นิยมอย่างสูงรองจากหวยรัฐไทย มีอยู่ 3 หวยที่เปิดให้บริการโดยเว็บหวยนาคาได้แก่ หวยฮานอย หรือ ฮานอยธรรมดา หวยฮานอยVIP หรือ ฮานอยVIP และ หวยฮานอยพิเศษ หรือ ฮานอยพิเศษ โดยหวยฮานอยทั้งสามออกรางวัลทุกวัน
 54. ฝากถอน 19/05/2022 at 1:23 PM #
  เลือกใช้บริการที่โอนเงิน เร็วทันใจ ฝากถอนอัตโนมัติ ยิ่งมีเวลาสร้างผลกำไร เวลาล้ำได้ยิ่งกว่าทอง แม้ว่าจะมีเงินทองมากมายก่ายกองแม้กระนั้นถ้ายุคสมัยพ้นไปและจากนั้นก็ไม่สามารถที่จะใช้สิ่งใดมาซื้อมันหรือย้อนเวลากลับไปเหมือนเก่าได้ ด้วยเหตุนั้นจังหวะและจังหวะเวลาก็เลยได้ผลสำคัญอย่างมากที่จะสามารถช่วยให้ท่านสามารถทำเงินได้มากเพิ่มขึ้น จึงควรที่จะเลือกใช้บริการที่สามารถโอนเงิน รวดเร็วทันใจ ฝากถอนอัตโนมัติ ถึงจะสามารถรักษาเวลาอันมีค่าของทุกๆคนเอาไว้ได้มากยิ่งขึ้น ยิ่งเร็วมากเยอะแค่ไหน ยิ่งสบายมากแค่ไหน ยิ่งทำให้ได้โอกาสสร้างผลกำไรได้ง่ายมากยิ่งกว่าเดิมเท่านั้น ทางพวกเราจึงจะพาคุณมีค้นหาเว็บหรือทราบแนวทางเลือกใช้บริการเว็บที่มีคุณลักษณะอย่างที่คุณปรารถนา ถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนและก็ทำความเข้าใจกับเนื้อหาสาระในบทความคราวนี้กันได้เลย เพราะเหตุใดถึงควรจะมีระบบที่ รวดเร็ว ฝากถอนอัตโนมัติ หากเป็นสมัยเก่าที่จะมีระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามามีหน้าที่ในชีวิตประจำวันของพวกเรา การที่จะโอนเงินหรือทำธุรกรรมใดๆก็จำเป็นต้องอาศัยเวลาอันยาวนานกว่าจะได้รับการยืนยันแนวทางการทำธุรกรรมเหล่านั้น จนท้ายที่สุดโครงข่ายอินเทอร์เน็ตก็ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันจนถึงไม่มีใครทนการใช้บริการธุรกรรมการเงินเดิมๆได้อีกต่อไป แน่ๆว่าอินเทอร์เน็ตช่วยทำให้ทุกสิ่งเร็วแล้วก็สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น ก็เลยไม่แปลกเลยที่คนปัจจุบันนี้จะถูกใจระบบการให้บริการที่เร็วทันใจแล้วก็สะดวกสบาย กับแหล่งคาสิโนออนไลน์ก็ด้วยเหมือนกัน การมีระบบที่ รวดเร็ว ฝากถอนอัตโนมัติ นั้นช่วยให้สามารถสร้างความเชื่อถือในเพศผู้ให้บริการเป็นอย่างยิ่ง กระทั่งนำมาซึ่งการก่อให้เกิดการตัดสินใจสำหรับในการใช้บริการที่ง่ายมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากนั้นยังมีเหตุผลอื่นๆอีกที่ทำให้ผู้ใช้บริการเลือกใช้เว็บพวกนั้นจนได้รับความนิยมชมชอบอย่างใหญ่โต ไม่ว่าจะคือเรื่องของความปลอดภัย ความคุ้มค่า ช่องทางชนะ หรือแม้กระทั้งเรื่องของโปรโมชั่นด้วยก็ตาม ต้องการใช้ระบบที่ เร็วทันใจ ฝากถอนอัตโนมัติ จำเป็นต้องทำยังไงบ้าง หากว่าระบบออนไลน์ที่เร็วผ่านอินเทอร์เน็ตนี้จะเป็นที่นิยมรวมทั้งมีการใช้งานอย่างมากมายอยู่แล้ว แม้กระนั้นสำหรับวงการคาสิโนออนไลน์รวมทั้งการลุ้นโชคจากทางเว็บออนไลน์นั้นยังมีเงื่อนไขหลายแบบถึงจะสามารถใช้บริการเหล่านี้ได้ ซึ่งทางเราได้มีการรวบรวมสิ่งที่จะทำให้คุณสามารถใช้บริการระบบได้อย่าง เร็ว ฝากถอนอัตโนมัติ แล้วดังต่อไปนี้ 1. สมัครสมาชิกด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต แน่ๆว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต แม้กระนั้นสิ่งนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเพื่อการทำธุรกรรมออนไลน์และใช้งานระบบ ฝากถอนอัตโนมัติ ซึ่งภายหลังที่คุณสมัครสมาชิกบัตรเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วถึงจะมีการใช้บริการได้ในเวลาต่อไป 2. สมัครสมาชิกผ่านกระเป๋าเงินออนไลน์ ในยุคปัจจุบันเว้นเสียแต่บัตรเครดิตแล้วยังมีเหล่าผู้ให้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ที่มีลักษณะคล้ายกับบัตรเครดิตด้วยด้วยเหมือนกัน ทั้งยังยังสามารถทำธุรกรรมการคลังได้อย่างสะดวกสบายผ่านแอพพลิเคชั่นหรือการเข้าสู่เว็บไซต์ นอกเหนือจากนั้นถ้าหากสมัครสมาชิกกระเป๋าเงินผู้กับทางเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ไว้ก็สามารถใช้ระบบโอนเงิน เร็วทันใจ ฝากถอนอัตโนมัติ อย่างสบายด้วย 3. ลงทะเบียนโดยยืนยันกับทางแบงค์ แนวทางท้ายที่สุดออกจะล้าหลังไปเสียหน่อยที่จะมีการผูกบัญชีการฝากถอนโปรดของคุณไว้โดยการันตีกับทางแบงค์ของคุณเองว่าให้สามารถทำธุรกรรมฝากเบิกเงินระหว่างสองบัญชีนี้ได้อย่างรวดเร็ว หากใช้วิธีการแบบนี้คุณก็จะไม่ต้องมีบัตรเครดิตหรือสร้างกระเป๋าเงินออนไลน์อะไร แม้กระนั้นก็จำเป็นต้องลากตัวคุณเองไปที่ธนาคารเพื่อทำธุรกรรมหรือให้คนอื่นทำธุรกรรมแทนคุณด้วยบัตรประจำตัวประชาชนของคุณเอง และแน่ๆว่าการยืนยันด้วยแนวทางนี้จะก่อให้คุณสามารถใช้บริการกับทางระบบด้านในเว็บไซต์อย่างสะดวกสบายและเร็วทันใจเพิ่มมากขึ้นทันยุคทันสมัยแน่ๆ เว้นเสียแต่กรรมวิธีการรับรองทั้งยังสามอย่างงี้แล้วหากคุณสามารถทำตามเงื่อนไขของระบบได้ครบบริบรูณ์ ทางผู้ให้บริการก็มักจะให้ความเอาใจใส่กับคุณเพิ่มมากขึ้น หรือก็คือยิ่งคุณใช้บริการกับทางเว็บมากแค่ไหน ก็ยิ่งทำให้คุณได้รับความสบายสบายแล้วก็ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง และก็ทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหารายละเอียดในบทความเรื่อง เลือกใช้บริการที่โอนเงิน รวดเร็วทันใจ ฝากถอนอัตโนมัติ ยิ่งมีเวลาสร้างกำไร จากบทความนี้คุณน่าจะมองเห็นแล้วว่าระบบการโอนเงินที่เร็วแล้วก็มีคุณภาพนั้นช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่านักพนันดีขึ้นมากแค่ไหน ทางพวกเราก็หวังเพียงว่าบทความของพวกเราในคราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณบ้างไม่มากมายก็น้อย
 55. หวยไทย 18/06/2022 at 4:51 AM #
  Terrific work! This is the type of info that should be shared around the net. Shame on the seek engines for now not positioning this submit upper! Come on over and seek advice from my web site . Thank you =)
 56. This information is worth everyone's attention. When can I find out more?
 57. หวยออนไลน์ 27/08/2022 at 3:58 AM #
  หากว่าท่านเป็นคนที่ชอบแทง หวยรัฐบาล ถ้าท่านเลือกเว็บของเรา ท่านมาถูกทางแล้ว เพราะเว็บ หวยนาคา ของเรามีกลุ่มที่พร้อมแจกแนวทางเลขเด็ดโดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพียงแค่ท่านสมัครเว็บของเรา ท่านก็จะได้รับข้อมูลที่มีการอัพเดตตลอดเวลาและหากว่าท่านสงสัยในส่วนไหน ท่านสามารถปรึกษาเราได้ทุกช่องทางตลอด 24 ชั่วโมง เพราะเว็บของเรามีทีมงานคุณภาพที่พร้อมจะดูแลพวกท่าน เพื่อให้สมกับที่ลูกค้าทุกท่านไว้ใจพวกเรา ในปัจจุบันมีเว็บ หวยออนไลน์ มากมายแต่ท่านจะมั่นใจได้ไงว่าเว็บนั้นดี ถ้าไม่ใช่เว็บของเรา เพราะเว็บของเราได้รวบรวมสิ่งที่ท่านต้องการไว้หมดแล้ว ไม่ว่าท่านจะชอบ หวยรัฐบาล , หวยลาว , หวยฮานอย , หวยมาเลเซีย , หวยกัมพูชา , หวยยี่กี , หวยหุ้นไทย , หวยหุ้นต่างประเทศ หรือหวยอื่นๆอีกมากมาย เว็บของเรามีหมด เพราะทีมงานของเราได้คัดสรรแต่สิ่งดีๆมาเพื่อลูกค้าทุกท่านโดยเฉพาะ หากว่าท่านกำลังเบื่อรูปแบบเว็บ หวยออนไลน์ เดิมๆ ซึ่งไม่ว่าท่านจะเข้าเว็บไหนก็จะพบเจอรูปแบบเว็บที่คล้ายกันไปหมด แต่ปัญหาการเบื่อของท่านจะหมดไป เพราะเว็บของเรามีรูปแบบที่ทันสมัยและไฉไลกว่าที่อื่นๆ ซึ่งจะทำให้ท่านจะสนุกไปกับการ แทงหวยออนไลน์ ในรูปแบบที่ไม่จำเจ ถ้าท่านไม่อยากพลาดเว็บดีๆแบบนี้ เพียงแค่ท่านสมัครเว็บของเรา ท่านก็จะได้รับผลตอบรับที่เกินคาด

Leave a Reply