คุรุสภาเปิดให้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)

คุรุสภาเปิดให้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)

ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. นี้ คุรุสภาเปิดให้บริการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบ e-service เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วประเทศ

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)  สามารถเข้าทางเว็บไซต์คุรุสภา หรือhttps://selfservice.ksp.or.th เพียงสมัครสมาชิกโดยใช้เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ก็สามารถใช้บริการในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  2) การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สำหรับผู้ที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา) 3) การขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  4) การขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 5) ขอแก้ไขข้อมูลฯ 6) การตรวจสอบคุณสมบัติวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.)  7) การขอเทียบโอนความรู้ฯ และ 8) การตรวจสอบสถานะการดำเนินการต่างๆ

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่และความต้องการใช้งานของครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น คุรุสภาจึงพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับกระบวนงานของคุรุสภาให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Centralize Database) รองรับการดำเนินงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเชื่อมโยง บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจทางนโยบายต่อไป โดยได้พัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการงานของคุรุสภา ทั้งงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (e-licensing) ของครูชาวไทย/ครูชาวต่างประเทศ งานบริการสถานศึกษา (KSP School) งานมาตรฐานวิชาชีพ งานพัฒนาวิชาชีพ งานยกย่องวิชาชีพ และงานจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

        ศึกษารายละเอียดและวิธีการใช้งานได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.thหัวข้อ ยื่นแบบออนไลน์ เลือกหัวข้อ บริการออนไลน์ : KSP e-service  สอบถามรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0 2280 6169

 

About The Author

รพิพรรณ สุขสง

40 Comments

 1. บังอร สหะชัย 03/11/2018 at 11:37 PM #
  ดีมากค่ะเป็นการให้โอกาสกับผู้ที่เรียนมานานจนจบหลักสูตรได้มีโอกาสขอขึ้นทะเบียนขอรับใบประกอบวิชาชีพได้ใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่
 2. วิไลวรรณ พุฒบุญ 04/02/2019 at 7:23 AM #
  ขอตัวอย่างคำสั่งแต่ตั้งผู้ประสานงานหน่อยค่ะ
 3. นิรนาม 30/03/2019 at 4:48 PM #
  สมัครเข้าใช้บริการไม่ได้ค่ะ พยายามมา 1 สัปดาห์แล้ว
 4. นิรนาม 17/04/2019 at 3:52 AM #
  ใช้เวลานานมาก ขอตั้งแต่ 24 มกราคม ตอนนี้ยังไม่ได้เลย
 5. นิรนาม 27/04/2019 at 3:32 AM #
  เข้า selfservice มักขึ้น Gateway Time-out
 6. นิรนาม 06/05/2019 at 1:02 PM #
  เข้าระบบ e service ไม่ได้เลย พยายามแล้วหลายครั้ง
 7. นิรนาม 27/06/2019 at 1:40 PM #
  เข้าไม่ได้ คะ
 8. นิรนาม 04/07/2019 at 6:45 AM #
  จะเดือนแล้วยังส่งเอกสารไม่ได้เลยยุุ่งยากมาก
 9. นิรนาม 24/07/2019 at 3:05 PM #
  เข้าไม่ได้
 10. นิรนาม 29/07/2019 at 2:27 AM #
  ระบบ ห่วยแตก
 11. ดาลัด หมันหลิน 31/07/2019 at 2:01 PM #
  เข้าระบบบันทึกข้อมูลไม่ได้ ระบบแย่มาก
 12. ดาลัด หมันหลิน 31/07/2019 at 2:03 PM #
  เข้าระบบสมัครกรอกข้อมูลเรียบร้อยบันทึกข้อมูลไม่ได้ พยายยามมา 1 สัปดาห์แล้ว ระบบแย่มาก
 13. นิตยา สังข์นุกูล 04/08/2019 at 9:45 AM #
  ยื่นขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางออนไลน์ และได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่ทราบว่าจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเมื่อไร
 14. จิติภา 11/08/2019 at 9:22 AM #
  ระบบไม่เสถียร กรอกข้อมูลยาก บันทึกไม่ได้น่าจะพัฒนาระบบให้ดีกว่านี้ค่ะ
 15. อุลัย 13/08/2019 at 9:01 AM #
  เข้าระบบไม่ได้บอกว่าเซิร์ฟเวิอร์เออเร่ออยุ่ตลอด
 16. จันทนี โตพูล 25/08/2019 at 12:48 PM #
  สมัครสมาชิกไม่ได้ ขึ้นแบบนี้ตลอด ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ สถานะไม่ปกติ =>ไม่พบเลข Laser จาก PID นี้
 17. นิรนาม 18/09/2019 at 9:22 AM #
  สมัครชิกแล้ว ยื่นแบบออนไลน์ยังไงค่ะ
 18. นิรนาม 19/09/2019 at 9:17 AM #
  สมัครสมาชิกไม่ได้บอกไม่มีเลขหลังบัตรนี้ทั้งปี จะทำยังไงค่ะ
 19. คอรีอะห์ หหัดขะเจ 08/10/2019 at 2:33 AM #
  ขอให้ช่วยตรวจสอบสถานะการต่อใบประกอบวิชาชีพครูหน่อยตั้งแต่วันที่ ๒๕/๘/๖๒ค่ะ ใบประกอบเดิมหมดอายุ๒๙/๑๐/๖๒
 20. ณฐอร จิวานิข 15/10/2019 at 1:34 PM #
  ยื่นขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ไปตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2562 จนถึงบัดนี้ เข้าไปเช็คในระบบก็ยังอยูที่ ส่งตรวจสอบ ทำไมนานมาก ของเดิมจะหมดอายุอยู่แล้ว จะให้ทำยังไงคะ เบอร์โทรที่มีหน้าเว็บก็ติดต่อไม่ได้ ไหนบอกว่าเร็วกว่าช่องทางอื่น
 21. นิรนาม 01/11/2019 at 8:44 AM #
  แจ้งรอตรวจสอบข้อมูล 3 วัน เกิน 3 วันแล้วค่ะ ยังไม่มีคำตอบ จ่ายเงินก่อนได้ไหมคะ
 22. ณิชชา 08/11/2019 at 3:39 AM #
  ส่งเรื่องขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู และขอใบอนุญาตผู้บริหารการศึกษา (ชำระเงินทั้งหมดแล้ว) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ใบอนุญาต สำหรับใบอนุญาตผู้บริหารการศึกษา ขอคืนเงิน(ไม่ทำแล้ว) ได้อย่างไรคะ ติดต่อเบอร์โทร 023049899 ไม่ได้เลย
 23. ลัดดา 09/11/2019 at 12:45 PM #
  มีแต่บอกว่าไม่พบข้อมูล
 24. ลัดดา 09/11/2019 at 12:48 PM #
  สถานะรอตตรวจสอบเมื่อไหร่จะตรวจสอบซะทีคะบัตรจหมดอายุแล้วตังก็จ่ายแล้ว
 25. นิรนาม 22/11/2019 at 8:59 AM #
  จะรีเฟรซ ส่งคำขอใหม่ได้ไหมคะ?
 26. นิรนาม 08/12/2019 at 1:02 AM #
  ต่อใบอนุญาตครูไปตั้งแต่ประมาณปลายกุมภาพันธุ์ 62ณ วันนี้ 8ธ.ค.62ยังไม่ได้เลยค่ะ โทรปนะสานคุรุสภาจังหวัดที่ไปยื่นเรื่องเพื่อประสานให้ ก็ได้รัยการข่วนเหลือ.เช็คในระบบให้บอกว่ารับเรื่องหมดแล้ว..แต่เมื่อไหร่จะส่งถึงคะ..มีความจำเป็นต้องได้ใช้..จะต้องทำอย่างไรคะ..0956630048
 27. nongga 17/03/2020 at 12:59 PM #
  ลงทะเบียนแล้วค่ะ แต่เลขที่คำขอลองเลือกแล้วไม่มีอะไรขึ้นเลย สังกัดก็เ่นกันค่ะทำอย่างไรค่ะ
 28. Panumas 11/04/2020 at 5:20 AM #
  ต่อใบประกอบนานแล้ว จ่ายเงินแล้วเมื่อเดือนก.พ. จนป่านนี้ยังไม่ได้ ถ้าเขาเปิดสอบ จะทันได้ไหม ติดต่อเบอร์โทร ก็ไม่ได้
 29. นิรนาม 30/05/2020 at 5:00 AM #
  ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร แจ้งว่า สถานะไม่ปกติ => ไม่พบเลข Laser จาก PID นี้
 30. นิรนาม 08/06/2020 at 4:32 AM #
  ควรพัฒนาระบบใหม่
 31. ชนวรรณ 10/07/2020 at 4:59 PM #
  ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร แจ้งว่า สถานะไม่ปกติ => ไม่พบเลข Laser จาก PID นี้ เกิดจาก
 32. นิรนาม 04/08/2020 at 8:34 AM #
  ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร แจ้งว่า สถานะไม่ปกติ => ไม่พบเลข Laser จาก PID นี้
 33. นิตยา 29/08/2020 at 2:33 PM #
  กดชื่อสถานศึกษาผิด แล้วในฐานข้อมูลไม่มีจะยกเลิกก็ยกเลิกไม่ได้เลย พอเปลี่ยนสังกัดได้ ชื่อโรงเรียนลบไม่ได้เลยค่ะ เลขที่ใบคำขอ 63021563708 ช่วยตรวจดูให้หน่อยค่ะ
 34. นิรนาม 07/09/2020 at 10:37 AM #
  เอกสารที่ส่งไปถึงยังค่ะ 1920700003975
 35. วราภรณ์ แสงรักษ์ 07/09/2020 at 10:42 AM #
  เอกสารส่งต่อใบประกอบวิชาชีพครู ไปถึงยังค่ะ ส่งไปก่อนเดือนมิถุนายน2563ตอนนี้ยังไม่ได้บัตรต่อวิชาชีพเลยค่ะ ช่วยเช็คให้หน่อย เลขบัตรประชาชน1920700003975โทร0864701683ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
 36. นิรนาม 10/11/2020 at 4:49 AM #
  ]'mtg[upo,ks]kp8iyh' ]',k0t8i[iv[ 1 xidHpy']w,jwfh ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร แจ้งว่า สถานะไม่ปกติ => ไม่พบเลข Laser จาก PID นี้ คำแนะนำ 1. ตรวจสอบบัตรประชาชนที่ใช้ต้องเป็นบัตรใบล่าสุด และเ -->
 37. ชลธิชา 11/01/2021 at 4:20 AM #
  สมัครสมาชิกไม่ได้ ขึ้นแบบนี้ตลอด ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ สถานะไม่ปกติ =>ไม่พบเลข Laser จาก PID นี้
 38. ทางเข้าslot 06/04/2023 at 5:54 PM #
  Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. But think about if you added some great graphics or videos to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with images and videos, this blog could undeniably be one of the greatest in its niche. Good blog!
 39. My spouse and I stumbled over here different web address and thought I might as well check things out. I like what I see so now i'm following you. Look forward to looking at your web page yet again. [url=https://monochrome-flamingo-fp09md.mystrikingly.com/blog/a611db8a911]โช๊คอัพ รถยนต์[/url] โช๊คอัพ รถยนต์
 40. ผลไม้ 28/09/2023 at 8:38 PM #
  Heya i'm for the first time here. I came across this board and I in finding It truly useful & it helped me out much. I hope to present one thing again and aid others like you helped me. [url=http://kinraideefruit.com/]ผลไม้[/url] ผลไม้เมืองร้อนผลไม้พื้นบ้าน

Leave a Reply