คุรุสภาเปิดให้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)

คุรุสภาเปิดให้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)

ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. นี้ คุรุสภาเปิดให้บริการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบ e-service เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วประเทศ

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)  สามารถเข้าทางเว็บไซต์คุรุสภา หรือhttps://selfservice.ksp.or.th เพียงสมัครสมาชิกโดยใช้เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ก็สามารถใช้บริการในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  2) การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สำหรับผู้ที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา) 3) การขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  4) การขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 5) ขอแก้ไขข้อมูลฯ 6) การตรวจสอบคุณสมบัติวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.)  7) การขอเทียบโอนความรู้ฯ และ 8) การตรวจสอบสถานะการดำเนินการต่างๆ

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่และความต้องการใช้งานของครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น คุรุสภาจึงพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับกระบวนงานของคุรุสภาให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Centralize Database) รองรับการดำเนินงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเชื่อมโยง บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจทางนโยบายต่อไป โดยได้พัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการงานของคุรุสภา ทั้งงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (e-licensing) ของครูชาวไทย/ครูชาวต่างประเทศ งานบริการสถานศึกษา (KSP School) งานมาตรฐานวิชาชีพ งานพัฒนาวิชาชีพ งานยกย่องวิชาชีพ และงานจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

        ศึกษารายละเอียดและวิธีการใช้งานได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.thหัวข้อ ยื่นแบบออนไลน์ เลือกหัวข้อ บริการออนไลน์ : KSP e-service  สอบถามรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0 2280 6169

 

About The Author

รพิพรรณ สุขสง

39 Comments

 1. บังอร สหะชัย 03/11/2018 at 11:37 PM #
  ดีมากค่ะเป็นการให้โอกาสกับผู้ที่เรียนมานานจนจบหลักสูตรได้มีโอกาสขอขึ้นทะเบียนขอรับใบประกอบวิชาชีพได้ใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่
 2. วิไลวรรณ พุฒบุญ 04/02/2019 at 7:23 AM #
  ขอตัวอย่างคำสั่งแต่ตั้งผู้ประสานงานหน่อยค่ะ
 3. นิรนาม 30/03/2019 at 4:48 PM #
  สมัครเข้าใช้บริการไม่ได้ค่ะ พยายามมา 1 สัปดาห์แล้ว
 4. นิรนาม 17/04/2019 at 3:52 AM #
  ใช้เวลานานมาก ขอตั้งแต่ 24 มกราคม ตอนนี้ยังไม่ได้เลย
 5. นิรนาม 27/04/2019 at 3:32 AM #
  เข้า selfservice มักขึ้น Gateway Time-out
 6. นิรนาม 06/05/2019 at 1:02 PM #
  เข้าระบบ e service ไม่ได้เลย พยายามแล้วหลายครั้ง
 7. นิรนาม 27/06/2019 at 1:40 PM #
  เข้าไม่ได้ คะ
 8. นิรนาม 04/07/2019 at 6:45 AM #
  จะเดือนแล้วยังส่งเอกสารไม่ได้เลยยุุ่งยากมาก
 9. นิรนาม 24/07/2019 at 3:05 PM #
  เข้าไม่ได้
 10. นิรนาม 29/07/2019 at 2:27 AM #
  ระบบ ห่วยแตก
 11. ดาลัด หมันหลิน 31/07/2019 at 2:01 PM #
  เข้าระบบบันทึกข้อมูลไม่ได้ ระบบแย่มาก
 12. ดาลัด หมันหลิน 31/07/2019 at 2:03 PM #
  เข้าระบบสมัครกรอกข้อมูลเรียบร้อยบันทึกข้อมูลไม่ได้ พยายยามมา 1 สัปดาห์แล้ว ระบบแย่มาก
 13. นิตยา สังข์นุกูล 04/08/2019 at 9:45 AM #
  ยื่นขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางออนไลน์ และได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่ทราบว่าจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเมื่อไร
 14. จิติภา 11/08/2019 at 9:22 AM #
  ระบบไม่เสถียร กรอกข้อมูลยาก บันทึกไม่ได้น่าจะพัฒนาระบบให้ดีกว่านี้ค่ะ
 15. อุลัย 13/08/2019 at 9:01 AM #
  เข้าระบบไม่ได้บอกว่าเซิร์ฟเวิอร์เออเร่ออยุ่ตลอด
 16. จันทนี โตพูล 25/08/2019 at 12:48 PM #
  สมัครสมาชิกไม่ได้ ขึ้นแบบนี้ตลอด ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ สถานะไม่ปกติ =>ไม่พบเลข Laser จาก PID นี้
 17. นิรนาม 18/09/2019 at 9:22 AM #
  สมัครชิกแล้ว ยื่นแบบออนไลน์ยังไงค่ะ
 18. นิรนาม 19/09/2019 at 9:17 AM #
  สมัครสมาชิกไม่ได้บอกไม่มีเลขหลังบัตรนี้ทั้งปี จะทำยังไงค่ะ
 19. คอรีอะห์ หหัดขะเจ 08/10/2019 at 2:33 AM #
  ขอให้ช่วยตรวจสอบสถานะการต่อใบประกอบวิชาชีพครูหน่อยตั้งแต่วันที่ ๒๕/๘/๖๒ค่ะ ใบประกอบเดิมหมดอายุ๒๙/๑๐/๖๒
 20. ณฐอร จิวานิข 15/10/2019 at 1:34 PM #
  ยื่นขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ไปตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2562 จนถึงบัดนี้ เข้าไปเช็คในระบบก็ยังอยูที่ ส่งตรวจสอบ ทำไมนานมาก ของเดิมจะหมดอายุอยู่แล้ว จะให้ทำยังไงคะ เบอร์โทรที่มีหน้าเว็บก็ติดต่อไม่ได้ ไหนบอกว่าเร็วกว่าช่องทางอื่น
 21. นิรนาม 01/11/2019 at 8:44 AM #
  แจ้งรอตรวจสอบข้อมูล 3 วัน เกิน 3 วันแล้วค่ะ ยังไม่มีคำตอบ จ่ายเงินก่อนได้ไหมคะ
 22. ณิชชา 08/11/2019 at 3:39 AM #
  ส่งเรื่องขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู และขอใบอนุญาตผู้บริหารการศึกษา (ชำระเงินทั้งหมดแล้ว) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ใบอนุญาต สำหรับใบอนุญาตผู้บริหารการศึกษา ขอคืนเงิน(ไม่ทำแล้ว) ได้อย่างไรคะ ติดต่อเบอร์โทร 023049899 ไม่ได้เลย
 23. ลัดดา 09/11/2019 at 12:45 PM #
  มีแต่บอกว่าไม่พบข้อมูล
 24. ลัดดา 09/11/2019 at 12:48 PM #
  สถานะรอตตรวจสอบเมื่อไหร่จะตรวจสอบซะทีคะบัตรจหมดอายุแล้วตังก็จ่ายแล้ว
 25. นิรนาม 22/11/2019 at 8:59 AM #
  จะรีเฟรซ ส่งคำขอใหม่ได้ไหมคะ?
 26. นิรนาม 08/12/2019 at 1:02 AM #
  ต่อใบอนุญาตครูไปตั้งแต่ประมาณปลายกุมภาพันธุ์ 62ณ วันนี้ 8ธ.ค.62ยังไม่ได้เลยค่ะ โทรปนะสานคุรุสภาจังหวัดที่ไปยื่นเรื่องเพื่อประสานให้ ก็ได้รัยการข่วนเหลือ.เช็คในระบบให้บอกว่ารับเรื่องหมดแล้ว..แต่เมื่อไหร่จะส่งถึงคะ..มีความจำเป็นต้องได้ใช้..จะต้องทำอย่างไรคะ..0956630048
 27. nongga 17/03/2020 at 12:59 PM #
  ลงทะเบียนแล้วค่ะ แต่เลขที่คำขอลองเลือกแล้วไม่มีอะไรขึ้นเลย สังกัดก็เ่นกันค่ะทำอย่างไรค่ะ
 28. Panumas 11/04/2020 at 5:20 AM #
  ต่อใบประกอบนานแล้ว จ่ายเงินแล้วเมื่อเดือนก.พ. จนป่านนี้ยังไม่ได้ ถ้าเขาเปิดสอบ จะทันได้ไหม ติดต่อเบอร์โทร ก็ไม่ได้
 29. นิรนาม 30/05/2020 at 5:00 AM #
  ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร แจ้งว่า สถานะไม่ปกติ => ไม่พบเลข Laser จาก PID นี้
 30. นิรนาม 08/06/2020 at 4:32 AM #
  ควรพัฒนาระบบใหม่
 31. ชนวรรณ 10/07/2020 at 4:59 PM #
  ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร แจ้งว่า สถานะไม่ปกติ => ไม่พบเลข Laser จาก PID นี้ เกิดจาก
 32. นิรนาม 04/08/2020 at 8:34 AM #
  ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร แจ้งว่า สถานะไม่ปกติ => ไม่พบเลข Laser จาก PID นี้
 33. นิตยา 29/08/2020 at 2:33 PM #
  กดชื่อสถานศึกษาผิด แล้วในฐานข้อมูลไม่มีจะยกเลิกก็ยกเลิกไม่ได้เลย พอเปลี่ยนสังกัดได้ ชื่อโรงเรียนลบไม่ได้เลยค่ะ เลขที่ใบคำขอ 63021563708 ช่วยตรวจดูให้หน่อยค่ะ
 34. นิรนาม 07/09/2020 at 10:37 AM #
  เอกสารที่ส่งไปถึงยังค่ะ 1920700003975
 35. วราภรณ์ แสงรักษ์ 07/09/2020 at 10:42 AM #
  เอกสารส่งต่อใบประกอบวิชาชีพครู ไปถึงยังค่ะ ส่งไปก่อนเดือนมิถุนายน2563ตอนนี้ยังไม่ได้บัตรต่อวิชาชีพเลยค่ะ ช่วยเช็คให้หน่อย เลขบัตรประชาชน1920700003975โทร0864701683ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
 36. aZVeLRwuOUlNXBo 21/10/2020 at 6:51 PM #
  iHjKQMtFYgJe
 37. นิรนาม 10/11/2020 at 4:48 AM #
  ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร แจ้งว่า สถานะไม่ปกติ => ไม่พบเลข Laser จาก PID นี้ คำแนะนำ 1. ตรวจสอบบัตรประชาชนที่ใช้ต้องเป็นบัตรใบล่าสุด และเ -->
 38. นิรนาม 10/11/2020 at 4:49 AM #
  ]'mtg[upo,ks]kp8iyh' ]',k0t8i[iv[ 1 xidHpy']w,jwfh ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร แจ้งว่า สถานะไม่ปกติ => ไม่พบเลข Laser จาก PID นี้ คำแนะนำ 1. ตรวจสอบบัตรประชาชนที่ใช้ต้องเป็นบัตรใบล่าสุด และเ -->
 39. นิรนาม 10/11/2020 at 4:53 AM #
  ลงทะเบียนสมัครสมาชิกในระบบไม่ได้ ทางคุรุสภาจะให้ทำอย่างไร ทางที่ดีคุรุสภาควรจัดจ้างเจ้าหน้าที่มาช่วยงานทำเอกสารใบประกอบวิชาชีพครู ถ้ารู้ว่าบุคลากรมีไม่เพียงพอและมีแต่ผู้สูงวัยไม่มีความสามารถทางเทคโนโลยี ก็ควรจัดจ้างเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเทคโนโลยีเป็นม่ช่วย รัฐบาลนายกรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา ช่วยออกเงินค่าจ้าง จ้างเจ้าหน้าอัตราจ้างมาช่วยงานหน่อย ใบประกอบวิชาชีพต่ออายุมาเกือบจะครบ 1 ปีแล้วยังไม่ได้เลย ครั้งนี้ช้ามากรออะไรกันนานเป็นปี

Leave a Reply