คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

1.บันทึกแสดงคู่มือหรือมาตรการการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
2.แนวปฏิบัติในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการบำนาญ
3.คู่มือการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดตรัง
4.คู่มือการใช้งานระบบสาหรับผู้ใช้งานระดับศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด (สช.จังหวัด)
5.คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนเพื่อบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน
6.คู่มือการใช้งานระบบจัดการข้อมูลชาวต่างประเทศในโรงเรียนเอกชนนอกระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ
7.คู่มือการใช้งานระบบระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน