งานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565

วันที่ 16 มกราคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุตรัง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา เป็นประธานในพิธี และมี ดร.อรทัย เกิดภิบาล ศึกษาธิการจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา ให้เป็นที่ประจักษ์แกสาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือ ปฏิบัติตาม สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่า 2019 สำหรับผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ facebook page: สวท.ตรัง live หรือ facebook page : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

About The Author

tpeo