ตรวจสอบก่อนหมดสิทธิ์การขอขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพครูที่ใช้ช่องทางการรับรอง
ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยการเทียบโอน ทดสอบ ฝึกอบรม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสามวิธี จนครบ 9 มาตรฐาน จะได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ซึ่งมีอายุ 2 ปี
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และเมื่อปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
และผ่านการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด

สามารถนำหลักฐานการผ่านการประเมินฯมาขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

เนื่องจากในปี 2556 คุรุสภาได้ออกข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2556
ได้กำหนดมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูเป็น 11 มาตรฐาน
และในบทเฉพาะกาลข้อ 17 วรรคสอง ได้กำหนดให้ผู้มีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภา
ให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ. 2548
สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้
ภายในห้าปีนับจากวันที่ข้อบังคับมีผลบังคับใช้ (จนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2561)

ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการรับรองความรู้ครบ 9 มาตรฐานมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  และมีประสบการณ์การสอนครบ 1 ปี
ต้องมายื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2561

About The Author

รพิพรรณ สุขสง

Leave a Reply