ประกันคุณภาพ

27 -28

มีนาคม 2562 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย ข้าราชการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จัดโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

About The Author

Parisara