ประกาศ กศจ.ตรัง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตําแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตําแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

 

https://drive.google.com/file/d/1d_qy2f3JmCQrD2BWRwhmXW8cRVMHU-ZS/view?usp=sharing

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม