ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบเพื่อรับทุนรัฐบาล

สำนักงาคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ได้ขอให้ส่วนราชการเผยแพร่ข่าวการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ผ่านเว็บไซต์ https://www.ocsc.go.th/scholarship/personal

About The Author

tpeo