ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด

ด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด  ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด สามารถแต่งเครื่องแบบยุวกาชาดได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ

ระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด

About The Author

ชัชชญา หลีสู