ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยการทำความเคารพของยุวกาชาด

สภากาชาดไทยเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด  ว่าด้วยการทำความเคารพของยุวกาชาด  เพื่อให้การทำความเคารพของเจ้าหน้าที่  ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด  มีความชัดเจนและเหมาะสมกับแนวปฏิบัติของสากลนิยม รายละเอียดดังนี้

ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยการทำความเคารพ

About The Author

ชัชชญา หลีสู