ประชุมการจัดการทำแผนปฏิบัติการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

19-21 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง นำโดย นางจุฑารัตน์ เล็กมาก ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและนโยบาย และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมการจัดการทำแผนปฏิบัติการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2562 โดย นายชุมพล ศรีสังข์ รองศึกษาธิการภาค 5 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ภาค 6 พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากท่านอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ดร.บุญลือ ทองอยู่) และอดีตที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ทรงคุณวุฒิ (นายสกนธ์ ชุมทัพ) เป็นวิยากรในการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับจัดทำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ภาค 6 มีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษา ในพื้นที่ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กศน.จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาลัยชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และสำนักงานสาธารณสุข รวมทั้ง บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 รวมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน และได้รับณ โรงแรมโกลเดนท์ บีช ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

About The Author

Parisara