ประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการดำเนินงานด้สนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

24 กันยายน 2562
นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบให้นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นผู้อทนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการดำเนินงานด้สนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ณ กนกวรรณรีสอร์ท อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าประชุม จำนวน 40 คน ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการฯ ตำรวจ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานเพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในปีต่อไป โดยมีนายอำพร ณ นิโรจน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการ

About The Author

Parisara