ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

About The Author

ชลดา เดชนุ้ย