ผลการพิจารณาการย้าย ตำแหน่ง ครู (กรณีปกติ) จำนวน 53 ราย

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง(ผลการย้ายครู 2563)

About The Author

รพิพรรณ สุขสง