ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

ภารกิจ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมาย

หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
1.สั่งการกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของส่วน ราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการใน จังหวัด ให้เป็นไปตาม นโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ
2.จัดทำกรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะ ตัวชี้วัดร่วมของส่วน ราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
3.รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
4.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด
5.ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด
6.การปฏิบัติงานราชการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย
7.ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) (พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๔)
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน