รับโล่เกียรติคุณและเข็มกลัด “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”

27 ธันวาคม 2561 นางสุเมตตา ลิ่มอรุณ ครู คศ.1 โรงเรียนวังวิเศษ สพม.13 ได้รับโล่เกียรติคุณและเข็มกลัด”วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

About The Author

tpeo