วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

     จังหวัดตรัง มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตลอดชีวิต ให้มีความรู้คู่คุณธรรม นำสู่อาชีพ

     อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของท้องถิ่น ความเป็นไทย สู่สากล ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

พันธกิจ (Mission)
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ทุกประเภท
  2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาแหล่งเรียนรู้ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
  3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยากรท้องถิ่น ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
  4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
  6. พัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพ การท่องเที่ยวและกีฬา สู่ศูนย์กลางการศึกษาจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
  7. ส่งเสริมจัดการศึกษาเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม