วีดีทัศน์สรุปการบรรยายโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้จัดทำวีดิทัศน์สรุปการบรรยายโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ความยาวประมาณ 2 ชั่วโมง

About The Author

tpeo