สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ขอแจ้งแนวทางในการปฏิบัติการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลละแต่งตั้งให้เข้ารับราชการฯตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกันการระบาดและแพร่กระจาย ของโรคโควิค-19

เพื่อให้การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และป้องกันการระบาดและแพร่กระจาย ของโรคโควิค-19
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ขอแจ้งแนวทางในการปฏิบัติรายละเอียด ดังนี้
1. อนุญาตให้เฉพาะผู้สมัครฯ สามารถเข้ามาในบริเวณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง (ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้ามาในบริเวณสำนักงาน)
2. ให้ผู้สมัคร ฯ จัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยปริ๊นซ์ใบสมัคร แบบฟอร์มต่าง ๆ และแบบตรวจสอบหลักฐาน และกรอก
รายละเอียด รับรองสำเนาถูกต้องให้พร้อมก่อนวันรับสมัคร (ตามประกาศ กศจ. ตรัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกฯ ประกาศ ณ วันที่ 4
มิถุนายน 2563)
3. ให้ผู้สมัคร ฯ แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

4. ติอต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง หรือ โทร 075 290136

About The Author

รพิพรรณ สุขสง