ออกนิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง

19 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยมี นางสาวจริยา  เนียมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากร

อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

About The Author

Parisara