เปิดให้ผู้สมัครสอบฯ ต.ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษฯ) รับเอกสารประกอบการสมัครสอบฯ (กรณีพิเศษฯ) จ.ตรัง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุกท่านที่สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษฯ
สามารถขอรับเอกสารประเมินประวัติและผลงานฯ และบัญชีเงินคุมนอกงบประมาณคืน
ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สนง.ศึกษาธิการจังหวัดตรัง
ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 16 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ) ด้วยตนเอง

โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
สำหรับกรณีไม่ได้มารับด้วยตนเอง ให้มีหนังสือมอบอำนาจเพิ่มเติมด้วยอีกฉบับหนึ่ง

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม