เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุประจำปี 2563

โดยให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนในสังกัด  ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในเดือนกันยายน 2563
ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 ณ สถานศึกษาที่สังกัด  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และให้สถานศึกษาบันทึกข้อมูลแบบคำขอผ่านระบบ KSP School และจัดส่งบัญชีพร้อมแบบคำขอไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563  รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ
หรือ สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโสฯ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามได้ที่ งานคุรุสภาจังหวัดตรัง โทร. 0 7529 0136

 

ประกาศมูลนิธิฯ-ยื่นแบบคำขอฯปี-2563

ข้อแนะนำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นแบบ

แบบ มอ.1

แบบ มอ.1-สช

แบบ มอ.2

แบบ มอ.2-สช

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม