โครงการขยายผลส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และการสร้างจิตสำนึกและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่ง สถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

About The Author

ชลดา เดชนุ้ย