โครงการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสเด้กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม

18 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษาจัดโครงการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสเด้กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม
โดยมี นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ เป็นประธานในพิธี และมี นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ เป็นวิทยากร ใน
***กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานวิเเคราะห์ข้อมูลและการกำหนดรูปแบบการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสฯจังหวัดตรัง
***กิจกรรมที่ 5 การดำเนินการติดตามและการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

About The Author

Parisara