โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 7 มกราคม 2562 เข้าร่วมกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตร

ประจำรุ่นที่ 1/61  “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

About The Author

tpeo