โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ

8-9 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่ายการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในกลุ่มจังหวัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 ตามโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

About The Author

Parisara