โครงสร้างองค์กร

กรอบอัตรากำลัง

ตง1005 นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ
           (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
ตง1006 นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตง1007 นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ
ตง1008 นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตง1009 นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตง1010 นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตง1011 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ตง1012 นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ
           (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
ตง1013 นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ
ตง1014 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตง1015 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตง1016 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตง1017 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตง1018 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตง1019 นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตง1020 นิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ
ตง1021 นิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตง1022 นิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตง1023 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ตง1024 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ตง1025 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
           (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
ตง1026 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตง1027 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตง1028 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตง1029 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
            หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตง1030 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
            หรือนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตง1031 เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ตง1032 นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
ตง1033 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตง1034 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตง1035 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตง1036 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตง1037 เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ตง1038 นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
ตง1039 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตง1040 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตง1041เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ตง1042 ศึกษานิเทศก์
ตง1043 ศึกษานิเทศก์
ตง1044 ศึกษานิเทศก์
ตง1044 ศึกษานิเทศก์
ตง1046 ศึกษานิเทศก์
ตง1047 ศึกษานิเทศก์
ตง1048 ศึกษานิเทศก์
ตง1049 ศึกษานิเทศก์
ตง1050 ศึกษานิเทศก์
ตง1051 ศึกษานิเทศก์
ตง1052 ศึกษานิเทศก์
ตง1053 ศึกษานิเทศก์
ตง1054 ศึกษานิเทศก์
ตง1055 ศึกษานิเทศก์
ตง1056 ศึกษานิเทศก์
ตง1057 ศึกษานิเทศก์
ตง1058 ศึกษานิเทศก์
ตง1059 ศึกษานิเทศก์
ตง1060 ศึกษานิเทศก์
ตง1061 ศึกษานิเทศก์
ตง1062 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ตง1063 นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
ตง1064 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตง1065 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตง1066 นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตง1067 เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ตง1068 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการพิเศษ
            (ผู้อำนวยการหน่วย)
ตง1069 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ถือปฏิบัติ