โครงสร้าง กศจ.

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง (กศจ.)

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง                                     ประธานกรรมการ
2. ศึกษาธิการภาค 7                                              รองประธานกรรมการ
3. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง            กรรมการผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัย
4. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง            กรรมการผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. นายศังกร รักชูชื่น                                               กรรมการผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. นายวีรพันธ์ สุขพานิช                                           กรรมการผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. นายวินัย ทองรัตน์                                               กรรมการผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม        กรรมการผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. นายพิชัย มะนะสุทธิ์                                             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
10. นายสมใจ แก้วเกิด                                            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
11. นายสมมาตร แก้วลาย                                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนภาคประชาชน
12. นายประพล วิระพรสวรรค์                                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นายวิฑูรย์ เหลืองดิลก                                      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นางชลากร พิมลเดชากุล                                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15. ศึกษาธิการจังหวัดตรัง                                     กรรมการและเลขานุการ
16. ข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ผู้ช่วยเลขานุการ
17. ข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ผู้ช่วยเลขานุการ