โครงสร้าง อกศจ.

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง (อกศจ.)

  1. นายสมมาตร แก้วลาย    ประธานอนุกรรมการ
  2. นายสมใจ แก้วเกิด         อนุกรรมการ
  3. นายวินัย ทองรัตน์          อนุกรรมการ
  4. นายจรินทร์ รักษ์นุ้น        อนุกรรมการ
  5. นายสุรศักดิ์ ยี่หลัก          อนุกรรมการ
  6. นายวินัย สงสีจันทร์        อนุกรรมการ
  7. นายสมพงษ์ แคนยุกต์    อนุกรรมการ
  8. นายจรูญ หมื่นใจ            อนุกรรมการ
  9. ศึกษาธิการจังหวัดตรัง   อนุกรรมการและเลขานุการ