โครงสร้าง อ.ยุทธศาสตร์

คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

 1. นายปรีดี  เกตุทอง                กรรมการใน กศจ.                              ประธานกรรมการ
 2. ผศ.กฤษฎฎา  พราหมณ์ชูเอม   กรรมการใน กศจ.                              อนุกรรมการ
 3. นายพืชัย  มะนะสุทธิ์             กรรมการใน กศจ.                              อนุกรรมการ
 4. นายสมนึก  อ้นเพ็ชร              ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  อนุกรรมการ
 5. นายสนทยา  ภักดีวานิช          ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง             อนุกรรมการ
 6. นายชัยวุฒิ  สวัสดิรักษ์            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    อนุกรรมการ
 7. นายภราดร  นุชิตศิริภัทรา        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    อนุกรรมการ
 8. นายอุทัย  พงศ์จันทรเสถียร      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    อนุกรรมการ
 9. ศึกษาธิการจังหวัดตรัง                                                               อนุกรรมการและเลขานุการ
 10. นางจุฑารัตน์  เล็กมาก            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ผู้ช่วยเลขานุการ
 11. นางสาวอัมพา  ข่ายม่าน          ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ               ผู้ช่วยเลาขานุการ