ข่าวกิจกรรม

การขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ (50 : 50)

วันนี้ (28 ก.พ. 63) นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง และนางสาวจริยา  เนียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และ ข้าราชการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  จัดกิจกรรมในวันนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงศึก

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ โดยวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (จาก กศจ.สตูล)

ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นำรายชื่อ กศจ.สตูล)_0001

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัด สพป.ตรัง เขต 2

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกฯ นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ สพป.ตง.2_0001 แบบฟอร์ม 1-3 ท้ายประกาศ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 38 ค. (2)

เล่มรายงานผล 62

2. คำนำ สารบัญ 3. บทสรุปผู้บริหาร 4. ส่วนที่1-4และภาคผนวก        

ประกาศ กศจ. ตรัง เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้โดยวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตรัง

กศจ.สตูล กศจ.นครศรีธรรมราช กศจ.สุราษฎร์ธานี

ประชาสัมพันธ์ งานวันครู ครั้งที่ 64

ประกาศ รายชื่อ รายชื่อ 164

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและ แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ตรัง เขต 2

ประกาศ_0001 รายละเอียดมาตรฐานตำแหน่ง เอกสารแนบท้าย 1.1 (ว 30) ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย 1.2 (ว 29) ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย 2.1 (ว 30) เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 3 (แนวค

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้าย และหรือเลื่อน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ต. นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก-ชพ.)_0001 2.ปฏิทิน 3. แบบฟอร์ม 1-3 ท้ายประกาศ 4.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 38 ค. (2) 5. รายละเอียดคุณสมบัติแนบท้าย

ประกาศขึ้นบัญชีฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการทุนรัฐบาลนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) สพม.13 (ตรัง)

ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นักศึกษาทุน สควค.)_0001

ประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ฯ โดยวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เอกภาษาไทย)

การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เอกภาษาไทย)