ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ

1 1 ลส. หลักเกณฑ์โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 2 scout ใบสมัครโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 3 3 ลส. แบบรายงานการดำเนินงานในสถานศึกษา

เล่มรายงานผล 62

2. คำนำ สารบัญ 3. บทสรุปผู้บริหาร 4. ส่วนที่1-4และภาคผนวก        

ประชาสัมพันธ์ งานวันครู ครั้งที่ 64

ประกาศ รายชื่อ รายชื่อ 164

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็น ประจำปี 2563

img-200106141026

หนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับการบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เอกวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 31 – 36

เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เอกวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ 31 – 36_0001

ขยายเวลารับเอกสารผู้สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ ) ปี พ.ศ. 2562

เรื่องแนวทางการรายงานข้อมูลแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน-27 ธันวาคม 2563

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดตรัง ปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

1. ปก 3. คำนำ 4. บทสรุปผู้บริหาร 5. สารบัญ 6. สารบัญตาราง 7. สารบัญรูปภาพ 8. สารบัญกราฟ 9. ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 10. ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 11.ส่วนที่ 3 สารสำคัญของแผน 12. ส่วนที่