ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดตรัง ปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

1. ปก 3. คำนำ 4. บทสรุปผู้บริหาร 5. สารบัญ 6. สารบัญตาราง 7. สารบัญรูปภาพ 8. สารบัญกราฟ 9. ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 10. ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 11.ส่วนที่ 3 สารสำคัญของแผน 12. ส่วนที่

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ด้านการศึกษาจังหวัดตรัง (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

1. ปก 3. คำนำ แผนขอเงิน 63 4. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 5. สารบัญ 6. สารบัญตาราง 7. สารบัญกราฟ 8. สารบัญรูปภาพ 9. ข้อมูลสภาพทั่วไป 10. บริบทที่เกี่ยวข้อง 11. สาระสำคัญของแผน 12. โครงการงบประมาณ 63 13. แปล

เปิดให้ผู้สมัครสอบฯ ต.ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษฯ) รับเอกสารประกอบการสมัครสอบฯ (กรณีพิเศษฯ) จ.ตรัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุกท่านที่สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษฯ สามารถขอรับเอกสารประเมินประวัติและผลงานฯ และบัญชีเงินคุมนอกงบประมาณคืน ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สนง.ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได

การจัดงาน “สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน สพป.ตรัง เขต 2” ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินประชุมคณะกรรมการ ประกาศแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ประกาศแข่งขันระดับเขตพื้นที่

ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540

ประชาสัมพันธ์ สินเชื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2562

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 6

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 6  ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง อุดมศึกษา สมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562  ข้อมูลเพิ่มเติ่ม และใบสมัคร www.vstarproject.

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี2562

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี2562 สามารถดาว์โหลดใบสมัครได้ QR Code  ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562

สรุุปผู้คงเหลือการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 (ณ 3 พฤษภาคม 2562)

สรุุปผู้คงเหลือการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 (ณ 3 พฤษภาคม 2562)