ITA 2564

ข้อมูลพื้นฐาน

 

    01  โครงสร้าง

    02  ข้อมูลผู้บริหาร

    03  อำนาจหน้าที่

    04  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

    05  ข้อมูลการติดต่อ

    06  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

การประชาสัมพันธ์

 

    07  ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

    08 Q&A

    09 Social Network

การดำเนินงาน

 

    010  แผนดำเนินงานประจำปี

    011  รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

    012  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

   

การปฏิบัติงาน

 

    013  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

การให้บริการ

 

    014  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

    015  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

    016  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

    017  E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

    018  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

    019  รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

    020  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

    021  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

    022  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

    023  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

    024  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

    025  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

    026  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

    027  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    028  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

    029  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    030  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    031  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชิบ

   

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

    032  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

    033  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

    034  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

    035  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

   

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 

    036  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

    037  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

    038  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

แผนป้องกันการทุจริต

    039  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

    040  รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต 

           ประจำปี รอบ 6 เดือน

    041  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ภายในหน่วยงาน

 

    042  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

    043  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

           ภายในหน่วยงาน