คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ลงนาม 8 เมษายน 2559