สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ยินดีต้อนรับ…

11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
18. E-Service
19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
20. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
18. E-Service
27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift  Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
34. การประเมินความเสี่ยงการทุจรติและประพฤติมิชอบประจำปี
35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
40. การขับเคลื่อนจริยธรรม
41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน