ITA 2564

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ที่อยู่ข้อมูล
(URL)
1. โครงสร้าง
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. หน้าที่และอำนาจ
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5. ข้อมูลการติดต่อ
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.  ข่าวประชาสัมพันธ์
8. ช่องทางการสอบถาม (Q&A)
9. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
10. แผนดำเนินงานประจำปี
11. รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ลิ้งค์ข้อมูล
15. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
16. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ลิ้งค์ข้อมูล
18. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ลิ้งค์ข้อมูล
19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ลิ้งค์ข้อมูล
20. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ลิ้งค์ข้อมูล
21. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิ้งค์ข้อมูล
22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ลิ้งค์ข้อมูล
23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ลิ้งค์ข้อมูล
24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ลิ้งค์ข้อมูล
25. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลิ้งค์ข้อมูล
26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
28. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
29. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ลิ้งค์ข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

30. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
31. การส่วนร่วมของผู้บริหาร
ลิ้งค์ข้อมูล
32. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ลิ้งค์ข้อมูล
33. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ลิ้งค์ข้อมูล
34. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิ้งค์ข้อมูล
35. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
36. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ลิ้งค์ข้อมูล
37. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ลิ้งค์ข้อมูล
38. มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ลิ้งค์ข้อมูล
39. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ลิ้งค์ข้อมูล