ITA 2564

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ที่อยู่ข้อมูล
(URL)

การเปิดเผยข้อมูล

O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 หน้าที่และอำนาจ
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7  ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 ช่องทางการสอบถาม (Q&A)
O9 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)

การดำเนินงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน 2564

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

O14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O15 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
O16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564

O17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O18 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564

O21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O22 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การร้องเรียนการทุจริต 2564

O25 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O26 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2564

O28 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2564

O30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O31 การส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 2564

O32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O33 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564

O35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O36 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O37 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2564

O38 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O39 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน