กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

นางสาวอัมพา  ข่ายม่าน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
นายวศะพิชญ์  ศรีเพ็ญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางยุพิน  ลักษณะพริ้ม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางทองทิพย์ ตรังคธนสิน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสุจิรา  ณ พัทลุง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางฉวีวรรณ ศิลปะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางชเนตตี ชนชอบธรรม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นายประดิษฐ์  ทองใย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวนาฏยา สิทธิชัย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ