กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

นายวศะพิชญ์ ศรีเพ็ญ   ชื่อ – สกุล        :  นายวศะพิชญ์  ศรีเพ็ญ
    ตำแหน่ง           :  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
    เบอร์โทรศัพท์  :  091-8264949
    E-mail             :  Wasapich1@gmail.com

 

 

นางสาวอัมพา ข่ายม่าน   ชื่อ – สกุล        : นางสาวอัมพา  ข่ายม่าน
    ตำแหน่ง           :  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
    เบอร์โทรศัพท์  : 095-2567492
    E-mail             :  ampakaimarn@gmail.com

 

 

นางยุพิน ลักษณะพริ้ม    ชื่อ – สกุล        :  นางยุพิน ลักษณะพริ้ม
    ตำแหน่ง           :  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
    เบอร์โทรศัพท์  :  094-8072435
    E-mail             : –

 

 

นางยุพิน ชูช่วย   ชื่อ – สกุล        :  นางยุพิน ชูช่วย
    ตำแหน่ง           :  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
    เบอร์โทรศัพท์  :  085-8679699
    E-mail             :  yupinchoo@hotmail.com

 

 


นางสาวนาฏยา สิทธิชัย   ชื่อ – สกุล        :  นางสาวนาฏยา  สิทธิชัย
    ตำแหน่ง           :  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
    เบอร์โทรศัพท์  :  089-5889956
    E-mail             :  Kyswch3@hotmail.com

 

 

นางสาวชยุดา  ศานติชาติศักดิ์   ชื่อ – สกุล        :  นางสาวชยุดา ศานติชาติศักดิ์
    ตำแหน่ง           :  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
    เบอร์โทรศัพท์  : 
    E-mail             : –

 

 

นายประดิษฐ์  ทองใย   ชื่อ – สกุล         :  นายประดิษฐ์ ทองใย
    ตำแหน่ง           :  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
    เบอร์โทรศัพท์  :  086-2691808
    E-mail             : Pradit637@gmail.com