กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางมยุรี  รอดราวี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นางปรีดิ์ฐนันท์  แซ่โค้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางเรณู  มีแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ