กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางเสาวลักษณ์ ทองย้อย    ชื่อ – สกุล        :  นางเสาวลักษณ์  ทองย้อย
    ตำแหน่ง           :  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
    เบอร์โทรศัพท์  :  084-5076323
   E-mail             : –

 

 

 

นางราตรี สลิลปราโมทย์

   ชื่อ – สกุล        :  นางราตรี  สลิลปราโมทย์
    ตำแหน่ง           :  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
    เบอร์โทรศัพท์  :  086-9426860
    E-mail             : –

 

 

  นางธนภรณ์ ศรีหมอก  ชื่อ – สกุล        :  นางธนภรณ์  ศรีหมอก
    ตำแหน่ง           :  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
    เบอร์โทรศัพท์  :  081-7478387
    E-mail             : –

 

 

    

                                                         ชื่อ – สกุล        :  นางมยุรี  รอดราวี
                                                         ตำแหน่ง           :  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
                                                         เบอร์โทรศัพท์  :  Rodrawee_10@hotmail.com
                                                         E-mail             : –

 

 

    ชื่อ – สกุล        :  นางเรณู  มีแก้ว
    ตำแหน่ง           :  เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน
    เบอร์โทรศัพท์  :  –
    E-mail             : –