กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางเสาวลักษณ์  ทองย้อย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นางมยุรี  รอดราวี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางปรีดิ์ฐนันท์  แซ่โค้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางเรณู  มีแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
นางสาวอติพร  ยิ่งยงค์
พนักงานราชการ