การอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) และระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดใน สถานศึกษา (CATAS) ของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2566

About The Author

ชลดา เดชนุ้ย