การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นรูปแบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์

คุรุสภาปรับเปลี่ยนการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นรูปแบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการให้บริการทางระบบ KSP e-Service ให้แก่ผู้ที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน และขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
👉👉สามารถตรวจสอบการขอขึ้นทะเบียน หรือต่ออายุใบอนุญาต และพิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ KSP Self-Service ที่ http://selfservice.ksp.or.th โดยเลือกเมนู ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์และสำเนาใบอนุญาต แล้วเลือก “ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์” แล้วเลือกไอคอนพิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/03/28515/

About The Author

Parisara