ผู้บริหาร

1. นางอรทัย  เกิดภิบาล               รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตรัง
2. นายธีระพล  ดำทอง                นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
                                             (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ)
3. นางจุฑารัตน์  เล็กมาก             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
                                             (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน)
4. นางจริยา  เนียมสวัสดิ์              นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
                                             ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
5. นางกนกวรรณ  ศรีเพ็ญ            นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
                                             (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล)
6. นางเสาวลักษณ์  ทองย้อย        นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
                                             ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน
7. นางผกาอุษา  สุนทรนนท์         นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
                                            (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน)
8. นางสาวอัมพา  ข่ายม่าน          ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
                                            ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล