ผู้บริหาร

นายการุณ สกุลประดิษฐ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายชาญ ตันติธรรมาถาวร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 

นายนิสิต ชายภักตร์
รองศึกษาธิการภาค 7

นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง