ผู้บริหาร

นายการุณ สกุลประดิษฐ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายชาญ ตันติธรรมาถาวร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นายนิสิต ชายภักตร์
รองศึกษาธิการภาค 7

นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์
รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดตรัง